Předpisy Evropských společenství k CITES

Přehled předpisů Evropských společenství k CITES, které jsou platné na území České republiky.

Z chovatelského hlediska je důležité NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 407/2009, které obsahuje seznam exemplářů podléhající registraci CITES.

 • Nový předpis ES k CITES (přílohy A, B, C, D) - NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 407/2009 ze dne 14. května 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, platnost od 22.5.2009
 • Nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 398/2009, ze dne 23. dubna 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi, platné od 10.6.2009
 • NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 359/2009 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství, platnost od 21.5.2009
 • NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
 • Konsolidovaná verze NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy - zveřejněná na http://eur-lex.europa.eu - platná od 25.2.2008

Právní normy České republiky vztahující se k CITES

Na níže uvedených odkazech je možné prostudovat a případně si i stáhnout platnou legislativu vztahující se k chovu exemplářů podléhajících registraci CITES.

Jedná se o data získané z oficiálních stánek České inspekce životního prostředí.

 • Vzor ke stažení: doklad o původu exempláře
 • Vyhláška č. 395/1992 Sb., prováděcí vyhláška zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – v platném znění
 • Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb. a zákonem č. 346/2009 Sb. - úplné znění zákona vydané ve Sbírce zákonů č. 441/2009.
 • Vyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy (zákona č. 100/2004 Sb. v platném a účinném znění)
 • Informace k novele zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů pro veřejnost zpracovaná MŽ
 • Zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách (úplné znění zákona č. 162/2003 Sb., jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 141/2008)